งานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปี 2565   
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปี 2565   

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปี 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปี 2564