งานความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแกนประถมมัธยม ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2563

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

โครงการลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการและหน่วยงานทางการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563  วันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสารภีวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ