งานบุคลากร

คำสั่งมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ เลขที่ 278/2565   

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร  รายงานงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2563

ข้อมูลบุคลากร  รายงานงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2562
ข้อมูลบุคลากร  รายงานงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2561 

สรุปข้อมูลวันลาของบุคลากร
  สรุปวันลาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สรุปวันลาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สรุปวันลาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

»รูปเล่มโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2564  ปีพุทธศักราช  2565

เอกสารดาวน์โหลด ::
 ขออนุญาตเดินทางไปราชการ

 ขออนุญาตมอบหมาย-แลกเปลี่ยนเวรยาม
 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
 ขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาแกนมัธยม
 คู่มือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 แบบคำขอหนังสือรับรอง
 แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว
 มอบหมายหน้าที่งาน