งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

sar ประจำปีการศึกษา2561
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

เครื่องมืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2562 เลขที่ 660-2562