งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

sar ประจำปีการศึกษา2561
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

เครื่องมืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา