งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

SAR สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
sar ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562
sar เจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562
sar แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
sar สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


01 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา
02 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 2
03 คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปรับปรุงครั้งที่ 2 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

sar ประจำปีการศึกษา2561
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

เครื่องมืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2562 เลขที่ 660-2562