งานฟาร์มและโรงงาน

ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒาอย่างยั่งยืน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2564 

»โครงการชีววิถีเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจำปีการศึกษา 2564

รูปภาพประกอบการเข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2565  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 

 

รูปภาพประกอบการเข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2564  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  


 กิจกรรมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการขยายผลสู่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในหัวข้อเรื่อง “จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและการนำไปใช้ประโยชน์”

เชิญชวน เข้าร่วมโครงการชีววิถี
Orientation: 1

ภาพประกอบการดำเนินงานโครงการชีววิถี  ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเพาะปลูก

กิจกรรมเลี้ยงสัตว์  เลี้ยงหมูหลุม  เลี้ยงไก่ไข่

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

กิจกรรมการประมง  เลี้ยงปลาดุก  และกบ

กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน