งานฟาร์มและโรงงาน

 1. การจัดทำแปลงสาธิตภายในวิทยาลัย 
  ก. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง
  ข. ด้านการเพาะปลูก
  ค. ด้านการเลี้ยงสัตว์
  ง. ด้านการประมง
  จ. ความต่อเนื่องของการดำเนินงาน
 2. การขยายผลนำความรู้ไปใช้  
  ก. การบูรณาการความรู้ด้านชีววิถีฯ
  ข. การขยายผลสู่ชุมชน
  ค. การขยายผลสู่ครูและผู้เรียน
 3. สิ่งแวดล้อม 
  ก. ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางระบายน้ำ
  ข. โรงอาหาร
  ค. ในอาคาร
  ง. การนำวัสดุทางชีวภาพเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์
 4. การบริหารชีววิถีในสถานศึกษา  
  ก. การดำเนินงานของคณะกรรมการชีววิถี
  ข. การนำแนวทางชีววิถีมาใช้ในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ
      – ฟาร์มพืช
      – ฟาร์มสัตว์
      – โรงงาน, งานอื่น ๆ