งานวางแผนและงบประมาณ

แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566   
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ. 2565 – 2568 (แผน 4 ปี)

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

งบหน้ารายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566    
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    แบบฟอร์มโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   
    แบบฟอร์มโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แบบฟอร์มโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบฟอร์มโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
    แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แบบฟอร์ม ปค.4- ปค.5   
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผน 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการวท.ขร 2562

คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายใน 2564 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายใน2562

คำของบลงทุน
  แบบแสดงรายการคำของบลงทุนเบื้องต้น2566 วท.เขมราฐ   

 แผนการใช้จ่ายเงิน
 ▶ แผนการใช้จ่ายเงินแผนปฏิบัติราชการ 2564
 ▶ แผนการใช้จ่ายเงินแผนปฏิบัติราชการ 2563
 ▶ แผนการใช้จ่ายเงินแผนปฏิบัติราชการ 2562

สรุปรายงานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน::
 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 ปค.5

รายงานผลการดำเนินโครงการ
  รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการดำเนินโคงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561