งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เผยแพร่ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  คลิ๊ก
  – แผนกวิชาก่อสร้าง 
  – แผนกวิชาการตลาด
  – แผนกวิชาการโรงแรม
  – แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  – แผนกวิชาช่างเชื่อม
  – แผนกวิชาช่างยนต์
  – แผนกวิชาการบัญชี
  – แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
  – แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์