งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565   
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  

รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


เผยแพร่ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีการศึกษา 2563

    >> ระดับ ปวส.
    >> ระดับ ปวช.

บทคัดย่อ ประจำปีการศึกษา 2563
    – ภาคเรียนที่ 1 / 2563 

ผลงานและเกียรติบัตรงาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา 

ผลงานและเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบออนไลน์ IYRC THAILAND 2021 Online ประเภท Robot Creation 

ผลงานและเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

เผยแพร่ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  คลิ๊ก
  – แผนกวิชาก่อสร้าง 
  – แผนกวิชาการตลาด
  – แผนกวิชาการโรงแรม
  – แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  – แผนกวิชาช่างเชื่อม
  – แผนกวิชาช่างยนต์
  – แผนกวิชาการบัญชี
  – แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
  – แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์