งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

รายงานผลิตผล (สผ.5)
» แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
» แบบรายงานผลิตผลของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563

»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564   
»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563    
»แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ประกาศ ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564   

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2565   
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2564  
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
  โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
  โครงการศึกษาดูงาน
 
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจสารภีเซอร์วิส
 
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ Accounting copy center
 
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ welding job Idea

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2563 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงาน

โครงการที่เกี่ยวข้อง  ประจำปีการศึกษา  2562
 โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ ฟาร์มไก่ไข่
โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ธุรกิจ ฟาร์มเห็ดนางฟ้า
โครงการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการประกวดแผนธุรกิจ
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ

<<ผลงานและรางวัล>>

<<ภาพประกอบกิจกรรม>>

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ปีการศึกษา  2565


โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา  2565

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา  2564

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ปีการศึกษา  2564

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2564

โครงการนิเทศติดตามให้คำแนะนำ และคำปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ


โครงการอบรมศักยภาพผู้ประกอบการ  ปีการศึกษา 2563     

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา  2563


โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2562   

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 

โครงการศึกษางาน ปีการศึกษา 2562

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิ 

 

 

 


มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

บ่มเพาะ
Orientation: 1