ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 • ความเป็นมา
  วิทลัยการอาชีพเขมราฐ จัดตั้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในสังกัดกอบการศึกษากรมอาชีวศึกษาบนที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 350 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 (อุบลราชธานี – ตระการพืชผล –เขมราฐ) ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร และเนื่องจากที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ดังนั้นจึงนับว่าเป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามดังคำขวัญของวิทยาลัยที่ว่า “ถิ่นศักดิ์สิทธิ์แดนไกล เป็นหนึ่งในการอาชีวศึกษา อยู่ขวาสุดแผนที่ไทยเห็นพระอาทิตย์ ก่อนใครในสยาม”  และเมื่อวันที่  19  เมษายน  2559  ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐเป็นวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ไว้ดังนี้ “ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ผลิตผู้เรียนได้มาตรฐาน  ให้บริการวิชาการวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม   ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
 • พันธกิจ (Mission)
  หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์ (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
  พันธกิจที่ 1  ผลิตผู้เรียนให้เป็นคนดี มีทักษะ และสมรรถนะ ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน
  พันธกิจที่ 2  เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
  พันธกิจที่ 3  สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  พันธกิจที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง