ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา


วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในสังกัดกองการศึกษา
กรมอาชีวศึกษาบนที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 350 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ 5 ตำบลหนองนกทา
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 (อุบลราชธานี – ตระการพืชผล –เขมราฐ) ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
และเนื่องจากที่ตั้งของวิทยาลัยอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ดังนั้นจึงนับว่าเป็นวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามดังคำขวัญของวิทยาลัยที่ว่า
“ถิ่นศักดิ์สิทธิ์แดนไกล เป็นหนึ่งในการอาชีวศึกษา อยู่ขวาสุดแผนที่ไทยเห็นพระอาทิตย์ ก่อนใครในสยาม”  และเมื่อวันที่  19  เมษายน  2559  ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐเป็นวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ