ด้านที่ 2 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2561 

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561