ด้านที่ 3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายงานข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2563
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2562
ข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2561