ด้านที่ 6 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา
ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานธุรกิจดิจิทัล
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม