ด้านที่ 6 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

แผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2563   
แผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561
แผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
– รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด สาขาวิชาเครื่องกล
– รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– รายงานการประเมินสมรรถนะ บริษัท กันยงอีเล็คทริก จำกัด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง