ด้านที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2565

ด้านอาคารสถานที่

อาคาร/สถานที่ จำนวนหลัง จำนวนห้อง
อาคารโรงฝึกงาน 3 12
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 18
อาคารสำนักงาน 1 9
โรงงานแบบจั่วคู่ 2 8
บ้านพักครู  6  หน่วย 2 12
บ้านพักผู้บริหาร 1 2
บ้านพักภารโรง  3  หน่วย 3 6
อาคารเรียนการโรงแรม 2 5
อาคารเรียนชั่วคราว 1 6