ด้านที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2566

ด้านอาคารสถานที่

อาคาร/สถานที่ จำนวน (หลัง) จำนวน (ห้อง)
อาคารโรงฝึกงาน 4 18
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ (ตึก 3 ชั้น) 1 18
อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ (ตึก 4 ชั้น) 1 20
อาคารสำนักงาน (ตึกอำนวยการ) 1 9
อาคารสำนักงาน (อาคารพัสดุ) 1 2
โรงงานแบบจั่วคู่ 2 14
บ้านพักครู  6  หน่วย 2 12
บ้านพักผู้บริหาร 1 2
บ้านพักภารโรง  3  หน่วย 3 6
อาคารเรียนการโรงแรม 2 5
อาคารเรียนชั่วคราว 1 4
อาคารห้องประชุมสารภี 1 1
โดมสนามฟุตซอล 1