ด้านที่ 8 ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561-2563 

บรรยากาศภายในวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตึกอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ประกอบด้วย  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชาก่อสร้าง