ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสาร