ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566

[คลิก] ไฟล์ประกาศ