ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ดาวน์โหลด] เอกสารประกาศ