ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ