ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 003/2566 ประกวดราคาซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่องประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 003/2566
ประกวดราคาซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ