ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ครัั้งที่ 2

[คลิก] ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้