ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
เรื่อง ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566

[คลิก] ดาวน์โหลดไฟล์