ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน งานเกษตรอีสานใต้

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคอีสาน ประจําปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ขอชื่นชม และแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ เมิ่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566