ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภักดีชาติ