ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม นักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม นักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ
ประจำปีการศึกษา 2566