ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมวินัยอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2566 นางชัญญณัท อินเทพา ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย รองผู้อํานวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ดําเนินโครงการสร้างเสริมวินัยอุตสาหกรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2566 ฝึกอบรมโดยคณะวิทยากร จาก “สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี” ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 360 คน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ