ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ การประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 มกราคม 2566