ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  นำโดย  นางชัญญณัท  จันเทพา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  มอบหมายให้  นางสาวธนาวดี  พิมราช  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  พร้อมด้วยนายพีรพร  สำราญสุข  หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา  2566 ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  ในหัวข้อเรื่อง  “การขยายจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพและการนำไปใช้ประโยชน์”  (กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน)  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการทำการเกษตรแบบธรรมชาติให้กับประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผู้มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เป็นแหล่งเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต  ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566  ณ  เขตพื้นที่ตำบลสำโรงและตำบลเหล่างาม  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี