ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน
ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุมสารภี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ