ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

     วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นำโดย นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  พร้อมด้วยนางสาวธนาวดี พิมราช  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐวัฒน์  คำโคตร หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสารภี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยการดำเนินโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน  ให้สามารถนำความรู้  ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  มีนักเรียนนักศึกษา  สมัครเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  คน  และครูที่ปรึกษาธุรกิจ จำนวน  10  คน  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  60  คน  และการดำเนินโครงการในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร  ดร.รัตนาภรณ์  แซ่ลี้  และ ผศ.ดร.อนันต์  สุนทราเมธากุล  จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี