ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสารภี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา