ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

        วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วม ดังนี้
1. การแข่งขันประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
2. การแข่งขันสะเต็มศึกษา
3. การแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ ” วิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรม”
4. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
5. นิทรรศการสดุดี บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

S 13664268 0
Orientation: 1
« ของ 10 »