ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียน

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี  ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม ”Big Cleaning Day” เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในองค์กร ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณแผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียน ให้มีความสะอาดเรียบร้อย สร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม  ในวันที่  30  สิงหาคม  2566