ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศก์ที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “ภายใต้โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน”
ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น