ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียน

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี  ดำเนินโครงการส่งเสริม

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

        วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยหมว

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเ

Read more
ประกาศวิทยาลัยฯ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศประชาพิจารณ์ราย

Read more