ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน ป

Read more
ข่าวสาร

โครงการครูคลังสมองโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาชีพ แผนกช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการครูคลังสมองโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการ ด้านภาษาต่

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยการเข้าร่วมโครงการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยกา

Read more
ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งได้เชิญวิ

Read more
ข่าวสาร

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน งานเกษตรอีสานใต้

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ นํานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการปร

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2565

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนก

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ การประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ นักเรียน นั

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโดยการเข

Read more