ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การซื้อ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 003/2566 ประกวดราคาซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศและเอกสารประกวด

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดรา

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ครั้งที่ 2

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง เอกสารประกวดราคาอิเล

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสารประกวด

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่อง (ร่าง) ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐและเอกสาร

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราค

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ประกวดร

Read more