ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

รับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้รับป้ายสนองพระราชดำริ โครงการอน

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐโดยฝ่ายวิชาการได้โครงการส่งเสริมคุณ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางงานบัญชีในยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียน และครูแผนกวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ  ได้ดำเนินโครงก

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2566

งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายแผนงานแล

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก 100%

ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการขับขี่ปลอ

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพและเรียนในสถานป

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมวินัยอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2566 นางชัญญณัท อินเทพา ผู้อํานว

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แผนกวิชาการบัญชีและห้องเรียน

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี  ดำเนินโครงการส่งเสริม

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา โดยใช้

Read more
ข่าวสาร ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนนักศึกษาโดยใช้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

        วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยหมว

Read more