งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.3)

»รายงานผลและขออนุมัติผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2563 ที่อยู่ในสถานศึกษา

ประกาศผลกิจกรรม  ประจำปีการศึกษา 2562
              ผลกิจกรรม 1-2562  
              ผลกิจกรรม 2-2562
              ประกาศผลการประเมินการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2-2562

กิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2564
– โครงการวันแม่แห่งชาติ

– โครงการวันวชิราวุธ
– โครงการพิธีเตรียมลูกเสือ
– โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินองค์การวิชาชีพ
– โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
– โครงการกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
– โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ราชภัฎอุบลฯก้าวไกล

กิจกรรมโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562
– โครงการ Asian Camp2019                                            – โครงการกีฬา อศจ.2562
– โครงการ Day Camp                                                       – โครงการคลื่นลูกใหม่
– โครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เอสโซ่ อศจ.           – โครงการจิตอาสาพาสะอาด
– โครงการความเสี่ยง 5 ด้าน                                               – โครงการตักบาตรวันศุกร์แรก
– โครงการธรรมสัญจร                                                         – โครงการธนาคารขยะ
– โครงการบริจาคโลหิต                                                       – โครงการปฐมนิเทศ
– โครงการประชุมองค์การ                                                    – โครงการปัจฉิมนิเทศ
– โครงการปลูกป่า                                                               – โครงการแห่เทียนพรรษา
– โครงการผู้กล้าหน้าเสาธง                                                  – โครงการวันวิทยาศาสตร์
– โครงการวันไหว้ครู                                                            – โครงการสถาปนาวิทยาลัย
– โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา                          – โครงการสุนทรภู่
– โครงการสนับสนุนเครือข่าย
– โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
– โครงการอำเภอเคลื่อนที่
– โครงการ Fix it center
– โครงการพัฒนาอาชีพ ถิ่นทุรกันดาร