งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีการศึกษา  2566
รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีการศึกษา  2565 
รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปีการศึกษา  2564


รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้านการอาชีวศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เครื่องมือการประเมินตนเอง  (SAR)   
เครื่องมือ SAR  ประจำปีการศึกษา  2565
เครื่องมือ SAR  ประจำปีการศึกษา  2564   
เครื่องมือ SAR  ประจำปีการศึกษา 2563 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  ประจำปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

สรุปรายการประชุม
»รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีงบประมาณ 2564   

»รายงานการประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563
»รายงานการประชุมพิจารณารับ (ร่าง) รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID–19    ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563    
»รายงานการประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562

การเผยแพร่เอกสารงานประกันคุณภาพ
»เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

»ตอบรับการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

เครื่องมือ  SAR ประจำปีการศึกษา 2562 
เครื่องมือ SAR สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

เครื่องมือ SAR รายบุคคล สำหรับครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องมือ SAR รายบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องมือ SAR สำหรับ แผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการดำเนินงาน
01 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา
02 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุงครั้งที่ 2
03 คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ปรับปรุงครั้งที่ 2 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
SAR ประจำปีการศึกษา2561

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
เครื่องมืองานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คำสั่งประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2562 เลขที่ 660-2562 

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา