ข่าวสาร

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยมี ผอ.ชัญญณัท จ

Read more
ข่าวสาร

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา

Read more
ข่าวสาร

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2567

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางชัญญณัท จันเทพา

Read more
ข่าวสาร

โครงการอบรมครูฝึกสถานประกอบการ(หลักสูตร 30 ชั่วโมง) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ 2567

          วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพ

Read more
ข่าวสาร

โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 26-30 มีนาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการ

Read more
ข่าวสาร

โครงการหลักสูตรระยะสั้นวิชางานปูกระเบื้อง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ได้จัดการเรียนการสอนโครงการหล

Read more
ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

Read more
ข่าวสาร

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

วันที่ 9 มีนาคม 2567 นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทย

Read more
ข่าวสาร

โครงการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2566

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยฝ่ายวิชาการได้จัดทำโครงการประเม

Read more