ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชีมีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐเรื่องยกเลิกประกาศประกวดรา

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการบัญชี มีจอแสดงผล Interactive Display พร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง(Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (ร่าง)ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศประชาพิจารณ์ราย

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การซื้อ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 003/2566 ประกวดราคาซื้อค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องประกาศและเอกสารประกวด

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดรา

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[ประกาศ] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสตาร์ทอัพเลิร์นนิ่ง (Start-Up Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ประกาศ] วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสน

Read more