ข่าวสาร

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยมี ผอ.ชัญญณัท จันเทพา เป็นผู้กล่าวแนวทางในการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาชีวะและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการสัมมนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 27 โรงเรียน