งานการบัญชี

» รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
♦  เดือน ตุลาคม
♦  เดือน พฤศจิกายน
♦  เดือน ธันวาคม
♦  เดือน มกราคม
♦  เดือน กุมภาพันธ์
♦  เดือน มีนาคม
♦  เดือน เมษายน
♦  เดือน พฤษภาคม
♦  เดือน มิถุนายน
♦  เดือน กรกฎาคม
♦  เดือน สิงหาคม
♦  เดือน กันยายน

» รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

» รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
» รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

» รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปี 2564
» รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564