งานพัสดุ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
– คู่มือ My psd  โปรแกรมบริหารงานพัสดุและการเงิน

– เข้าระบบ My psd โปรแกรมบริหารงานพัสดุและการเงิน (การจัดซื้อจัดจ้าง) <<คลิ๊ก>>

ระเบียบพัสดุ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560