งานทะเบียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา
จำนวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า  ปีการศึกษา  2565
จำนวนนักเรียนนักศึกษา แรกเข้า  ปีการศึกษา  2564
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563 (เพิ่มเติม) 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562 
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
 

เอกสารดาวน์โหลด ::