งานวางแผนและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน::
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 ปค.5

รายงานผลการดำเนินโครงการ
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินโคงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561