งานความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแกนประถมมัธยม ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ปีการศึกษา 2563