งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2566
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565
เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา  2564

เผยแพร่งานวิจัยของผู้บริหาร

รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563    
รายงานผลการส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


เผยแพร่ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
ประจำปีการศึกษา 2563

    >> ระดับ ปวส.
    >> ระดับ ปวช.

บทคัดย่อ ประจำปีการศึกษา 2563
    – ภาคเรียนที่ 1 / 2563 

ผลงานและเกียรติบัตรงาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2564  ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา 

ผลงานและเกียรติบัตรในการแข่งขันหุ่นยนต์แบบออนไลน์ IYRC THAILAND 2021 Online ประเภท Robot Creation 

ผลงานและเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  

เผยแพร่ โครงงาน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  คลิ๊ก